Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

Dane osobowe – udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
ul. Bolesławiecka 29
59-930 Pieńsk

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
O dane jednostkowe mogą ubiegać się:

    - organy administracji publicznej,
    - Sądy,
    - Prokuratury,
    - Policja,
    - Straż Graniczna,
    - Służba Więzienna,
    - Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
    - Służba Wywiadu Wojskowego,
    - Służba Celno-Skarbowa,
    - Żandarmeria Wojskowa,
    - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
    - Agencja Wywiadu,
    - Biuro Ochrony Rządu,
    - Centralne Biuro Antykorupcyjne,
    - Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
    - Organy wyborcze,
    - Straże Gminne /miejskie/,
    - Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
    - Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
    - Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.


Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.

2. Jednostki organizacyjne i osoby, które

   a) wykażą w tym interes prawny
    W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
   b) wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą


Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

    - opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
    - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.);
    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096);
    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.);
    Rozporządzenie ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2523)
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).


Wymagane wnioski i dokumenty:

    - wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców albo z rejestru zamieszkania cudzoziemców.  Wniosek należy czytelnie podpisać.
    Uwaga!
    Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części II wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy”) jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
    - dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
    - pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
    - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
    - dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

 

Załączniki

8819753 (206.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Demuth
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Demuth
Data wprowadzenia:2019-01-11 09:21:57
Opublikował:Małgorzata Rohr-Miłuch
Data publikacji:2019-01-11 09:26:15
Ostatnia zmiana:2019-01-11 09:26:21
Ilość wyświetleń:108

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij