Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NRVIII/54/03
RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 13 czerwca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zm./ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tj. Dz. U. z 2003, Nr 15, póz. 148 ze zm./ Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§ l

Dokonać zmian w budżecie miasta i gminy w Pieńsku na 2003 rok, i tak:

Zwiększa się dochody miasta i gminy o kwotę zł. 334.019,-

1 W dziale
w rozdz.
w §
010 01015 244 Rolnictwa i łowiectwo
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.
o kwotę o kwotę o kwotę 19.800,-19.800,-19.800,-
2 W dziale
w rozdz.
w §
600 60017 626 Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Dotacja celowa z fund. celowych na finans. inwest
o kwotę o kwotę o kwotę 84.000,-84.000,-84.000,-
3 W dziale w rozdz. w § 700 70005 201 Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
o kwotę o kwotę o kwotę 1.712,-1.712,-1.712,-
4 W dziale w rozdz.
w §
751 75110 201 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.... Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
o kwotę o kwotę o kwotę 24.945,-24.945,-24.945,-
5 W dziale w rozdz. w § 758 75805 292 Różne rozliczenia
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa
o kwotę o kwotę o kwotę 158.963,-158.963,-158.963,-
6 W dziale w rozdz. w § 801 80101 201 Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
o kwotę o kwotę o kwotę 2.696,-2.696,-2.696,-
7 W dziale w rozdz. w §
w rozdz. w §
w rozdz. w §
w §
853 85313 201 85315 203 85395 201 203 Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane...
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
Dodatki mieszkaniowe
Dotacja celowa otrzymana na realiz. zadań własnych
Pozostała działalność
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
Dotacja celowa otrzymana, na realiz. zadań własnych
o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę 41.903,-1.000,-1.000,-21.383,-21.383,-19.520,-2.520,-17.000,-

Plan dochodów po zmianie wynosi zł. 13.356.692,-

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę zł. 334.019,-

1. w dziale w rozdz.
w §
010 01015 4210 Rolnictwa i łowiectwo
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę
o kwotę
o kwotę
19.800,-19.800,-19.800,-
2. w dziale w rozdz.
w §
600 60017 6050 Transport i łączność
Drogi wewnętrzne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę
o kwotę
o kwotę
84.000,-84.000,-84.000,-
3. w dziale w rozdz.
w §
w §
700 70005 4270 4300 Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
50.000,-50.000,-35.000,-15.000,-
4 w dziale w rozdz.
w §
710 71014 4300 Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych
o kwotę
o kwotę
o kwotę
30.000,-30.000,-30.000,-
5 w dziale w rozdz. w §
w §
w §
w §
w §
w §
w §
750 75023 4010 4110 4120 4300 4410 4420 4430 Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
65.675,-65.675,-28.475,-4.900,-700,-20.000,-2.000,-1.000,-8.600,-
6 w dziale w rozdz
w §
w §
w §
w §
751 75110 3030 4210 4300 4410 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej....
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
24.945,-24.945,-17.923,-2.360,-4.162,-500,-
7 w dziale w rozdz.
w §
801 80101 3240 Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
o kwotę
o kwotę
o kwotę
2.696,-2.696,-2.696,-
8 w dziale w rozdz. w §
w rozdz. w §
w rozdz. w §
853 85313 4130 85315 3110 85395 3110 Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane...
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
41.903,-1.000,-1.000,-21.383,-21.383,-19.520,-19.520,-
9 w dziale w rozdz.
w §
921 92109 2550 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
o kwotę
o kwotę
o kwotę
15.000,-15.000,-15.000,-

Plan wydatków po zmianach wynosi zł 17.219.292,-

§2.

Treść załącznika nr 11 do uchwały Nr IV/23/02 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 grudnia 2002 r. - Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2003 r.

w dziale 600 rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne punkt 7 „ Modernizacja ul. Batorego w Pieńsku" otrzymuje brzmienie „Modernizacja ul. Lipowej w Pieńsku".

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieńsku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody:

W dziale 010 - zwiększa się dochody na postawie pisma JG-ZW-4120-05-738-03 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 03-06-2003 przyznającego dotację w kwocie 19.800 złotych na regeneracyjne wapnowanie gleb na terenie gminy Pieńsk
W dziale 600 - zwiększa się dochody na podstawie umowy nr 2/25.2/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przyznającą dotację w kwocie 12.000 zł. na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Bielawa Górna", oraz na podstawie umowy nr 1/25.2/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przyznającą dotację w kwocie 72.000 zł. na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Strzelno -Bielawa Górna", ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W dziale 700 — zwiększa się dochody na podstawie pisma nr FB.I.4.3011-290/03 z dnia 28-05-2003 r. Wojewody Dolnośląskiego przyznającego środki w kwocie 1.712 złotych na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki
W dziale 751 - zwiększa się dochody na podstawie pisma nr DJD 0301/2-4/03 z dnia 30 maja2003 oraz pisma nr DJD 0301/2-3/03 z dnia 19 maja 2003 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze przyznającego środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w kwocie 24.945 złotych
W dziale 758 - zwiększa się dochody na podstawie pisma ST3-4820-25/2003 z dnia 26-05-2003 r. Ministra Finansów przyznającego część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 158.963 złotych
W dziale 801 - zwiększa się dochody na podstawie pisma KO-O-0341/6/2003 z dnia 12-05-2003 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającego dotację w kwocie 2.696 na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
W dziale 853 - zwiększa się dochody na podstawie pisma nr PS-III-3050-75/03 z dnia 15-04-2003 Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 1.000 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na podstawie pisma nr RR.III.PC.7510/40/03 z dnia 28-04-2003 Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 21.383 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w II kw. 2003 r., na podstawie pisma nr PS-III-3050/79/03 z dnia 22-04-2003 r. Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 2.520 złotych na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, na podstawie pisma PS-III-3050-96/03 z dnia 19-05-2003 r. Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 17.000 złotych przeznaczonej na dożywianie uczniów.

Zwiększa się wydatki:

W dziale 010 - zwiększa się wydatki na postawie pisma JG-ZW-4120-05-738-03 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 03-06-2003 przyznającego dotację w kwocie 19.800 złotych na zakup wapna.
W dziale 600 - zwiększa się wydatki inwestycyjne na podstawie umowy nr 2/25.2/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przy znającą dotację w kwocie 12.000 zł. na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Bielawa Górna", oraz na podstawie umowy nr 1/25.2/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przyznającą dotację w kwocie 72.000 zł. na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Strzelno - Bielawa Górna". Dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Batorego w Pieńsku" na zadanie „Modernizacja ul. Lipowej w Pieńsku" w kwocie 60.000 złotych.
W dziale 700 - zwiększa się wydatki na remonty zasobów mieszkaniowych należących do gminy o kwotę 35.000 zł. oraz na wydatki związane z wyceną nieruchomości o kwotę 15.000 złotych.
W dziale 710 - zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 złotych na zwiększone wydatki na usługi geodezyjne, wyrysy, wypisy.
W dziale 750 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenie osobowe i ich pochodne o kwotę 34.075 w związku z zatrudnieniem kierowcy, wypłatą wynagrodzenia dla byłego skarbnika( okres wypowiedzenia), na zakup usług pozostałych ( szkolenia pracowników, prowizje bankowe -podpisanie nowej umowy na obsługę bankową budżetu, opłatę kosztów egzekucyjnych i wpisów do hipoteki) o kwotę 20.000 zł., na delegacje służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł ( w okresie braku samochodu służbowego, korzystano z samochodów prywatnych do celów służbowych), na zagraniczne delegacje służbowe o kwotę 1.000 złotych (współpraca z partnerami z Niemiec), oraz na opłacenie składek na PFRON o kwotę 8.600 złotych.
W dziale 751 - wprowadza się wydatki na podstawie pisma nr DJD 0301/2-4/03 z dnia 30 maja2003 oraz pisma nr DJD 0301/2-3/03 z dnia 19 maja 2003 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze przyznającego środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w kwocie 24.945 złotych
W dziale 801 - zwiększa się wydatki na podstawie pisma KO-O-0341/6/2003 z dnia 12-05-2003 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającego dotację w kwocie 2.696 na zakup wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
W dziale 853 - zwiększa się wydatki na podstawie pisma nr PS-III-3050-75/03 z dnia 15-04-2003 Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 1.000 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na podstawie pisma nr RR.III.PC.7510/40/03 z dnia 28-04-2003 Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 21.383 złotych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w II kw. 2003 r., na podstawie pisma nr PS-III-3050/79/03 z dnia 22-04-2003 r. Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 2.520 złotych na zakup wyprawki szkolnej obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, na podstawie pisma PS-III-3050-96/03 z dnia 19-05-2003 r. Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 17.000 złotych na dożywianie uczniów.
W dziale 921 - zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 15.000 złotych na organizacje obchodów „Dni Pieńska" - „Most - Sąsiedztwo i Tolerancja"

 

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Żbikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Żbikowski
Data wprowadzenia:2006-08-23 09:42:29
Opublikował:Andrzej Żbikowski
Data publikacji:2006-08-23 09:43:35
Ostatnia zmiana:2006-08-23 09:43:35
Ilość wyświetleń:1846

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij