Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR IX/65/03
RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU
z dnia 08 sierpnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym- /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tj. Dz. U. z 2003, Nr 15, poz. 148 ze zm./ Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje:

§1

Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy w Pieńsku na 2003 rok, i tak:

Zwiększa się dochody Miasta i Gminy o kwotę zł. 25.021,-

1 W dziale
w rozdz.
w §
w rozdz.
w §
801
80101
201
80195
203
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Dotacje celowe na zadania zlecone
Pozostała działalność
Dotacja celowa na zadania własne
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
7.765,-
401,-401,-7.364,-7.364,-
2 W dziale
w rozdz..
w §
853
85314 201
Opieka społeczna
Zasiłki o pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.
Dotacje celowe na zadania zlecone
o kwotę
o kwotę
o kwotę
16.000,-16.000,-16.000,-
3 W dziale
w rozdz.,
w §
854
85495
203
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
Dotacja celowa na zadania własne
o kwotę
o kwotę
o kwotę
1.256,-1.256,-1.256,-

Plan dochodów po zmianie wynosi zł. 13.382.793,-

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy o kwotę zł. 311.529,-

1. w dziale
w rozdz.
w §
750
75023
4480
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Podatek od nieruchomości
o kwotę
o kwotę
o kwotę
211.498,-211.498,-211.498,-
2. w dziale
w rozdz.
w §
w §
w rozdz.
w §
w §
801
80101
3240
6050
80195
4300
4440
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Stypendia oraz inne formy pomoce dla uczniów
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Odpis na ZFSS
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
74.115,-66.601,-401,-66.200,-7.514,-150,-7.364,-
3. w dziale
w rozdz.
w §
851
85195
2820
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zad.zlec.
o kwotę
o kwotę
o kwotę
3.660,-3.660,-3.660,-
4. w dziale w rozdz.
w §
853 85314 3110 Opieka społeczna
Zasiłki o pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.
Świadczenia społeczne
o kwotę
o kwotę
o kwotę
16.000,-16.000,-16.000,-
5 w dziale
w rozdz
w §
w rozdz.
w §
854 85404 4270 85495 4440 Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Zakup usług remontowych
Pozostała działalność
Odpis na ZFŚS
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
6.256,-5.000,-5.000,-1.256,-1.256,-

Zmniejsza wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę zł. 286.508,-

1. w dziale w rozdz. w § 600 60016 6050 Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę
o kwotę
o kwotę
23.200,-23.200,-23.200,-
2. w dziale w rozdz.
w §
750 75023 4430 Administracja publiczna
Urzędy gmin
Różne opłaty i składki
o kwotę
o kwotę
o kwotę
211.498,-211.498,-211.498,-
3 w dziale w rozdz.
w §
758 75818 4810 Rozliczenia różne
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
o kwotę
o kwotę
o kwotę
8.660,-8.660,-8.660,-
4. w dziale w rozdz.
w §
801 80110 6050 Oświata i wychowanie
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę
o kwotę
o kwotę
43.150,-43.150,-43.150,-

Plan wydatków po zmianach wynosi zł 17.245.393,-

§2

Treść załącznika nr 11 do uchwały Nr IY/23/02 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 grudnia 2002 r.

- Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2003 r.

w dziale 801 rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - punkt l „ Budowa sali gimnastycznej w Dłużynie Dolnej" otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Dłużynie Dolnej".

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieńsku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody:

W dziale 801 - zwiększa się dochody na podstawie pisma KO-O-0341/15a/2003 z dnia 26-06-2003 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającego dotację w kwocie 401 złotych na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, oraz na podstawie pisma nr KO-O-0341/14a/2003 z dnia 26-06-2003 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającego zwiększoną dotację na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 7.364 złotych.
W dziale 853 - zwiększa się dochody na podstawie pisma nr PS-III-3050-126/03 z dnia 01-07-2003 Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 16.000 na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
W dziale 854 - zwiększa się dochody na podstawie pisma nr KO-O-0341/14a/2003 z dnia 26-06-2003 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającego zwiększoną dotację na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 1.256 złotych.

Zmiany w wydatkach:

W dziale 600 - dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.000 złotych z zadania pn. „ Modernizacja drogi Bielawa Górna (950 m)" na zadanie pn. „Modernizacja drogi Bielawa Górna (120m)" w związku ze zmianą zakresu robót, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 18.000 złotych na zadanie pn. „Modernizacja ul. Lipowej w Pieńsku"( po przeprowadzeniu przetargu koszt inwestycji kształtuje się w wysokości 72.000 zł), zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.200 złotych na zadanie pn. „Przebudowa mostków w Żarkach Średnich"( wykonanie remontu i modernizacji mostków wyniesie ok.19.800 złotych).
W dziale 750 - dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 211.498,-( mylnie wprowadzono paragraf wydatków związany z opłacenie podatku od nieruchomości). W dziale 758 - dokonuje się zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.660,- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na remont w Przedszkolu Publicznym nr l oraz na dotacje dla Stowarzyszenia TPD.
W dziale 801 - zwiększa się wydatki na podstawie pisma KO-O-0341/15a/2003 z dnia 26-06-2003 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającego środki w kwocie 401 złotych na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, oraz na podstawie pisma nr KO-O-0341/14a/2003 z dnia 26-06-2003 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającego środki w kwocie 7.364 złotych na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 66.200 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej"( po przeprowadzeniu postępowania przetargowego koszt inwestycji wyniesie ok. 116.200 złotych), wprowadza się wydatki na organizację egzaminu kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego w kwocie 150 złotych, zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt rozbudowy Gimnazjum" o kwotę 4.800 złotych (koszt projektu wg umowy wyniesie 15.128 złotych), zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja i rozbudowa Gimnazjum" o kwotę 38.350 złotych ( koszt inwestycji wg umów na 2003 r. wyniesie ok. 161.600 złotych).
W dziale 851 - zwiększa się dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski w Pieńsku o kwotę 3.660,-
W dziale 853 - zwiększa się wydatki na podstawie pisma nr PS-III-3050-126/03 z dnia 01-07-2003 Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 16.000 na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.
W dziale 854 - zwiększa się wydatki na podstawie pisma nr KO-O-0341/14a/2003 z dnia 26-06-2003 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznającego środki w kwociel.256 złotych na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Żbikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Żbikowski
Data wprowadzenia:2006-08-23 09:53:41
Opublikował:Andrzej Żbikowski
Data publikacji:2006-08-23 09:54:09
Ostatnia zmiana:2006-08-23 09:54:09
Ilość wyświetleń:2990

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij