Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

Zarządzenia wydane w roku 2006

 Spis zarządzeń:

Nr 1 – w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku.

Nr 2 – w sprawie: układu wykonawczego do budżetu Miasta i Gminy Pieńsk oraz planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

Nr 3 – w sprawie: wyłonienia wykonawcy zadania: WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU URZĘDU.

Nr 4 – w sprawie: wyłonienia wykonawcy zadania: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU URZĘDU – powstałych na skutek awarii.

Nr 5 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 6 – w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 74/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego – Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 7 – w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu na zbycie nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 8 – w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do III przetargu na zbycie nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 9 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Nr 10 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.

Nr 11 – w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy w Pieńsku.

Nr 12 – w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 02/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 06 stycznia 2006 w sprawie układu wykonawczego do budżetu Miasta i Gminy Pieńsk oraz planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

Nr 13 – w sprawie: zmian do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk nr 88/2005 z dnia 09 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 14 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY BUDOWIE KŁADKI ROWEROWO-PIESZEJ PIEŃSK-DESCHKA W PIEŃSKU.

Nr 15 – w sprawie: powołania Pana Zbigniewa Świrskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku.

Nr 16 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Nr 17 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 18 – w sprawie: przekazania kierownikom jednostek i zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych wydatków.

Nr 19 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: WYKONANIE INSTALACJI DO OCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH DLA MIEJSCOWOŚCI PIEŃSK (etap I).

Nr 20 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 21 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 22 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 23 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 24 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY PIEŃSK.

Nr 25 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Nr 26 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Nr 27 – w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze oraz pozostałe w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 28 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: WYKONANIE ELEWACJI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PIEŃSKU.

Nr 29 – w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 30 – w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 31 – w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk, nr 96/05 z dnia 01-09-2005 dotyczącym powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania.

Nr 32 – w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej jednostki kultury za 2005 rok.

Nr 33 – w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok.

Nr 34 – w sprawie: wyłonienia wykonawcy zadania: WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH PO OKRESIE ZIMOWYM NA TERENIE GMINY PIEŃSK.

Nr 35 – w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia przetargu nieograniczonego celem wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Miasta i Gminy Pieńsk i jej jednostek podległych.

Nr 36 – w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjno-Prawnym – Punkt Obsługi Interesanta.

Nr 37 – w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na samodzielne stanowisko ds. Rozwoju Funduszy.

Nr 38 – w sprawie: przeprowadzenia kontroli realizacji i wynagradzania godzin ponadwymiarowych przyznanych za zajęcia pozalekcyjne.

Nr 39 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 40 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 41 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 353 DŁUŻYNA DOLNA (10 pkt świetlnych dł. 426 mb).

Nr 42 – w sprawie: powołania zespołu negocjacyjnego w celu oceny i zasadności wykonania dodatkowych robót budowlanych występujących podczas realizacji zadania „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W PIEŃSKU”.

Nr 43 – w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 44 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 45 – w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 46 – w sprawie: ogłoszenia konkursu „Miasto i Gmina Pieńsk w kwiatach”

Nr 47 – w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 48 – w sprawie: powołania zespołu powypadkowego.

Nr 49 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Nr 50 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia do wartości 6000 euro na: DOKUMENTACJE PROJEKTOWĄ DLA ROZBUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ I WYMIANY GRZEJNIKÓW W GIMNAZJUM PIEŃSK.

Nr 51 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: ELEWACJI BUDYNKU I ROBÓT DEKARSKICH URZĘDU MIASTA I GMINY PIEŃSK.

Nr 52 – w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku.

Nr 53 – w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

Nr 54 – w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 55 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania: dostawa sprzętu komputerowego.

Nr 56 – w sprawie: zamiany Zarządzenia nr 53/06 Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 31-05-2006 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

Nr 57 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 58 – w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 59 – w sprawie: zmian do Zarządzenia nr 74/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku.

Nr 60 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 61 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Nr 62 – w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu na zbycie nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 63 – w sprawie: powoływania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 64 – w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. oszacowania zakresu szkód suszy w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w mieście i gminie Pieńsk.

Nr 65 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 66 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej.

Nr 67 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

Nr 68 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Pieńsku.

Nr 69 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku.

Nr 70 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. zbywania nieruchomości w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Budownictwa.

Nr 71 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

Nr 72 w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu samorządowej jednostki kultury za I półrocze 2006 roku.

Nr 73 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania w formie udzielenia kredytu długoterminowego, wysokości jego oprocentowania, wysokości jednorazowej prowizji bankowej i warunków zabezpieczenia kredytu.

Nr 74 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 75 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 76 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PIEŃSKU

Nr 77 – w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2006 r. w zamian za przypadające w sobotę święto 11 listopada 2006r.

Nr 78 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W DŁUŻYNIE DOLNEJ – NAWIERZCGNIA TŁUCZNIOWA (1300 mb).

Nr 79 – w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60000 euro na: WYKONANIE MODERNIZACJI CHODNIKA I PARKINGÓW W CIĄGU 8-mej DWP W PIEŃSKU.

Nr 80 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 81 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 82 – w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 83 – w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2006 roku.

Nr 84 – w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

Nr 85 – w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Pieńsku.

Nr 86 – w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej.

Nr 87 – w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku.

Nr 88 -w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 89 - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na wykonanie: "Elewacji ścian i robót dekarskich w budynku Gimnazjum im. O.M. Tomaszka w Pieńsku.

Nr 90 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

nr 91 - w sprawie powołania Miejsko Gminnego Biura Wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu zgorzeleckiego i Sejmiku Wojweództwa Dolnośląskiego.

nr 92 - w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2007.

nr 93 w sprawie udzielenia zamówienia publiczngo w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na wykonanie "Oświetlenia drogowego przy ulicy Długiej w miejscowości PIeńsk".

nr 94- w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 euro na: "Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dłużynie Dolnej - nawierzchnia
tłuczniowa 1300mb".

nr 95- w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na: " Wykonanie elewacji i wymianę stolarki okiennej budynku MIejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku".

Nr 96 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Nr 97 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjno - likwidacyjnej w magazynach i pomieszczeniach OC Urzędu Miasta i Gminy w PIeńsku.

Nr 98 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Pieńsku.

Nr 99 - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania w formie udzielenia kredytu długoterminowego, wysokości  jego oprocentowania, wysokości  jednorazowej prowizji  bankowej i  warunków  zabezpieczenia  kredytu.

Nr 100 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 101 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 102 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nr 103 - w sprawie przekazania w zarządzanie targowiska miejskiego przy ulicy Ojca Michała Tomaszka.

Nr 104 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2006 z dnia 19 września 2006r. w sprawie powołania Miejsko Gminnego Biura Wyborczego w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu zgorzeleckiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Nr 105 - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na: "Modernizację nawierzchni ul. Swierczewskiego(deptak) odcinek od ul. Bolesławieckiej do ul. O.M. Tomaszka".

Nr 106 - w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w mieście i gminie Pieńsk.

Nr 107 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste.

Nr 108 - w sprawie powołania zespołów korekcyjnych kart do głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Pieńsku oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 109 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Pieńsku.

Nr 110 - w sprawie sposobu  prowadzenia ksiąg rachunkowych Miasta i Gminy Pieńsk.
Nr 111 - w sprawie wprowadzenia zmian w  zarządzeniu nr 90/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 24 sierpnia 2005 r.

Nr 112 - w sprawie projektu budżetu miasta i gminy Pieńsk na 2007 rok.

Nr  113 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej- świadczenie usług opiekuńczych i powołania komisji do roztrzygnięcia w/w konkursu

Nr 114 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Nr 115 - w sprawie podziału kompetencji, upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych i pism wychodzących z Urzędu MIasta i Gminy Pieńsk.

Nr 116 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Nr 117 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Nr 118 - w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania w formie udzielenia pożyczki długoterminowego, wysokości jego oprocentowania, wysokości jednorazowej prowizji bankowej i warunków zabezpieczenia pożyczki.

Nr 119- w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 120 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Nr 121 - w sprawie podziału kompetencji, upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych i pism wychodzących z Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 122 - w sprawie likwidacji opryskiwacza, oddanego bezpośrednio w użytkowanie Radzie Sołeckiej
 Zarki Srednie.

Nr 123 - w sprawie  udzielenia  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 euro na wycenę nieruchomości na terenie miasta i gminy Pieńsk.

Nr 124 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego - Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku

Nr 125 - wsprawie powierzenia spraw gmin, podziału kompetencji oraz upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych i pism wychodzących z Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.

Nr 126 - w sprawie powołania zespołów spisowych celem przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania i papierów wartościowych oraz inwestycji nie zakończonych.

Nr 127 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjno-likwidacyjnej w magazynach i pomieszczeniach OC Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku.

Nr 128 - w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy w Pieńsku.

Nr 129 -  w sprawie przekazania kierownikom jednostek i zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych wydatków.

Nr 130 - w sprawie zmiany planu finansowego rachunku dochodów własnych na 2006 rok.

Załączniki

Zarządzenie nr 1 (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 2 (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 3 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 4 (69.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 5 (117.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 6 (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 7 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 8 (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 9 (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 10 (125.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11 (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 12 (83.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 13 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 14 (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 15 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 16 (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 17 (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 18 (48.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 19 (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 20 (189.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 21 (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 22 (366.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 23 (141.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 24 (78.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 25 (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 26 (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 27 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 28 (83.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 29 (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 30 (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31 (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 32 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 33 (117.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 34 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 35 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 36 (39.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 37 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 38 (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 39 (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 40 (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 41 (83.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42 (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 43 (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 44 (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 45 (139.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 46 (294.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 47 (782.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 48 (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 49 (96.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 50 (74.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 51 (88.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 52 (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 53 (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 54 (202.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 55 (122.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 56 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 57 (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 58 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 59 (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 60 (200.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 61 (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 62 (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 63 (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 64 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 65 (109.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 66 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 67 (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 68 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 69 (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 70 (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 71 (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 72 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 73 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 74 (127.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 75 (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 76 (92.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 77 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 78 (98.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 79 (89.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 80 (124.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 81 (134.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 82 (107.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 83 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 84 (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 85 (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 86 (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 87 (57.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 88 (939.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 89 (655.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 90 (951kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 91 (606.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie 92 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 94 (742kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 95 (727.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 93 (714kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie nr 96 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 99 (404.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 100 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 101 (909.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 102 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 103 (395.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 97 (399.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 98 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 105 (711.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 106 (608.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 104 (396.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 107 (933.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 108 (307.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 109 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 98 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 110 (46.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 110 - Załącznik nr 1 (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 110 - Załącznik nr 2 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 110 - Załącznik nr 3 (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 112 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 113 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 114 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie n4 115 (314.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 116 (405.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr117 (661.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 118 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 119 (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 120 (665.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 111 (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 123 (560.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 122 (475kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 121 (315.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 126 (388.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 125 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 127 (389.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 128 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 129 (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 130 (97.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 124 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Żbikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Żbikowski
Data wprowadzenia:2006-09-06 11:12:06
Opublikował:Andrzej Żbikowski
Data publikacji:2006-09-06 13:00:33
Ostatnia zmiana:2007-10-15 14:35:03
Ilość wyświetleń:4332

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij