Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji.

 

Wnioskodawca   

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Wymagane dokumenty  
  

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

- nie wymaga uzasadnienia – chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;

- w dowolniej formie - w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

 

Opłaty   

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Za udostępnienie informacji publicznej pobierane są następujące opłaty:

1) 0,25 zł za jednostronną kopie formatu A4,

2) 0,50 zł za dwustronną kopię formatu A4,

3) 0,50 zł za jednostronna kopie formatu A3,

4) 1,00 zł za dwustronna kopię formatu A3,

5) 1,50 zł za 1 dyskietkę,

6) 1,00 zł za 1 płytę CD (cd-rom).

 

W przypadku gdy wysokość ww. opłat w sposób oczywisty nie pokrywa rzeczywistych kosztów udostępnienia informacji publicznej, opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Miejsce składania dokumentów  
 

adres korespondencyjny:

 

Urząd Miasta i gminy Pieńsk

ul. Bolesławiecka 29
59 - 930 Pieńsk

 

Termin załatwienia sprawy  
         

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

 

Podstawa prawna     
     

art. 1 do 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej tj. z 2014 Dz.U. poz. 782 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego tj. z 2013  Dz.U. poz. 267

 

Tryb odwoławczy   
           

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 

1.       odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2.       uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

Odwołanie wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

 

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

 

Forma i sposób załatwienia sprawy   
          

I. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1.  odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2.  uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji, o których mowa, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, składane za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

II. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, z tym że:

1.       przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2.       skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

III. Jeżeli podstawą odmowy udostępnienia informacji jest wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, stronie przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Załączniki

ustawa o dostępie do informacji publicznej (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie opłaty dostęp do informacji publicznej (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek do Burmistrza o udostępnienie informacji (99.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej o udostępnienie informacji - PDF (137.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sekretarz Małgorzata Wicha
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sekretarz Małgorzata Wicha
Data wprowadzenia:2009-02-23 11:56:20
Opublikował:Sekretarz Małgorzata Wicha
Data publikacji:2009-02-23 11:56:01
Ostatnia zmiana:2016-03-24 10:47:41
Ilość wyświetleń:6307
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk
ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij