Zamknij okno Drukuj dokument

STATUT MIASTA I GMINY PIEŃSK

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa:

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

R o z d z i a ł II

Gmina

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Pieńsk.

R o z d z i a ł III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8

§ 9

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny określać w szczególności:

§ 10

§ 11

Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12

R o z d z i a ł IV

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13

§ 14

§ 15

Do wewnętrznych organów Rady należą:

§ 16

§ 17

§ 18

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

§ 19

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 20

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/48/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 20 ust. 2).

§ 21

§ 22

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.

R o z d z i a ł V

Tryb pracy Rady

§ 23

§ 24

Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady.

§ 25

§ 26

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/48/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 26 ust. 2 w zakresie obejmującym zwrot: “... Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy”.

§ 27

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 28

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 29

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

§ 30

§ 31

Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 36

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

§ 37

§ 38

§ 39

§ 40

§ 41

§ 42

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

§ 47

§ 48

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 49

§ 50

§ 51

§ 52

§ 53

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/48/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 53).

4. Uchwały

§ 54

§ 55

§ 56

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 57

§ 58

§ 59

5. Procedura głosowania

§ 60

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 61

§ 62

§ 63

§ 64

§ 65

§ 66

6. Komisje Rady

§ 67

§ 68

Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę, obejmującym co najmniej 6 mie-sięcy.

§ 69

§ 70

§ 71

§ 72

§ 73

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

7. Radni

§ 74

§ 75

§ 76

§ 77

§ 78

R o z d z i a ł VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 79

§ 80

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 81

2. Zasady kontroli

§ 82

§ 83

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

§ 84

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

§ 85

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 14 dni roboczych.

§ 86

§ 87

3.Tryb kontroli

§ 88

§ 89

§ 90

§ 91

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§ 92

§ 93

§ 94

§ 95

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 96

§ 97

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 98

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/48/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 98 ust. 3).

§ 99

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 100

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 101

§ 102

§ 103

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

R o z d z i a ł VII

Zasady działania klubów radnych

§ 104

§ 105

§ 106

§ 107

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 108

§ 109

§ 110

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

R o z d z i a ł VIII

Tryb pracy Burmistrza

§ 111

§ 112

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 113

Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 114

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 111 – § 113 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

R o z d z i a ł IX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 115

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 116

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 117

§ 118

Realizacja uprawnień określonych w § 116 i 117 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu.

§ 119

Uprawnienia określone w § 115 i 116 nie znajdują zastosowania:

R o z d z i a ł X

Postanowienia końcowe

§ 120

Tracą moc uchwały :

§ 121

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIKI:
- mapa powiatu z zaznaczonymi granicami gminy
- flaga
- herb

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Marek Marendziak

Załączniki

flaga (21.5kB)    
herb (74.1kB)    
mapa powiatu z granicami gminy (582.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Żbikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Żbikowski
Data wprowadzenia:2006-07-13 13:10:41
Opublikował:Andrzej Żbikowski
Data publikacji:2006-07-13 13:15:33
Ostatnia zmiana:2006-07-13 13:20:34
Ilość wyświetleń:9103