Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego

Opłaty:
Opłata skarbowa: 

  • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł  
  • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

W przypadku zaświadczenia o ilości osób zameldowanych opłatę mnoży się przez ilość osób ( np. jeśli zameldowane są 3 osoby, to opłata wynosi 51 zł). 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r., poz. 922 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570)


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk
Wydział Spraw Obywatelskich 
pok. 15, tel. 075 77 86 511-514 wew. 123 

email: meldunki @piensk.com.pl