Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty :
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - druk do pobrania w załączeniu

Opłaty:
Opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń niezwiąznych z funkcjonowaniem drogi należy wpłacić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji wraz z naliczeniem opłat, na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku:
Bank Spółdzielczy w Pieńsku nr 5283 8200 0100 0002 0220 0000 10 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku

Miejsce złożenia dokumentów :
Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk
Termin załatwienia sprawy :
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Bożena Uruska pok. 22
tel. 0757786511 wew. 111

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 roku, w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. nr 140 poz. 1481),
- Uchwała Nr XXII/141/2004 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia stawek
  opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2004 roku Nr 230, poz. 3552) - 
  w załączeniu.