Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Karta Informacyjna
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku

Wydział Funduszy Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych
ul. Bolesławiecka 29
tel.: 75 7786511-513 fax.: 75 7786405

Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówPodstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /t.j.Dz. U.2019.1481 ze zm./ .

- Uchwała Rady Miejskiej w Pieńsku nr XLVII/283/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pieńsk /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 sierpnia ( 2010.145.2266 )

- Zarządzenie Nr 140/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wydatków kwalifikowanych do wypłaty stypendium szkolnego.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:


I STYPENDIUM SZKOLNE

II ZASIŁEK SZKOLNY


Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.I STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. Rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 2. Odpowiedniego dyrektora szkoły.


W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane do 15 września br., w przypadku słuchaczy do 15 października br.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń:

1. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł  (Dz.U.2018.1358).

Rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019.1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

3. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Pieńsk.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,

 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Pieńsk

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi: 

 który otrzymuje inne stypendium o charakterze 
socjalnym  ze środków publicznych,

chyba, że

wysokość, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.).

 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.).

 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.).

 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formach, o których mowa w art. 90d ust. 2,4 i 5 ustawy. Realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, wyjazdu na zieloną szkołę, wycieczkę szkolną, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę. Wypłacane jest po udokumentowaniu poniesionych wydatków (w okresie na jaki zostało przyznane) - do 10 grudnia danego roku szkolnego oraz do 30 czerwca danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego uzależnione jest od dochodu na osobę w rodzinie:

 • - dochód do 50% kryterium dochodowego – 200% zasiłku rodzinnego,

 • - dochód powyżej 51% do 100% kryterium dochodowego do 190% zasiłku rodzinnego,

 • - w przypadku korzystania przez rodzinę ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej- do 200% zasiłku rodzinnego.


Na co może być przyznane stypendium szkolne?


Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia.

Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne – ale i atlas historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. wniosku,

 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :

  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,

  2. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

  3. zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach:
   -
    rodzinnych,
   - z funduszu alimentacyjnego,
   - zasiłku pielęgnacyjnego,
   - zasiłku okresowego lub stałego,

  4. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

  5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja,

  6. odcinek renty/emerytury,

  7. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2018 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego informujące o formie opodatkowania tej działalności.


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :

 • - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • - składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ( faktycznie zapłacone ),

 • - kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu, zgodnie z art. 8 ust.4 nie wlicza się następujących przychodów:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj.Dz. 2018.690 ze zm);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U.2018.2134 ze zm), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. 2019.1111 ze zm,);
8) 3 świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j.Dz. U. 2018.1272 ze zm.).

Sposób ustalenia dochodu:

1. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
3) W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny  rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
4) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
przychodu;
kosztów uzyskania przychodu;
różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;
odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
należnego podatku;
* odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

2. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 . (ustawa o pomocy społecznej art. 8 ust.9 z dnia 12 marca 2004 roku tj. Dz.U.2019.1507)   Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

3. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

 2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

4. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

5. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.II. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek:

 1. Rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 2. Odpowiedniego dyrektora szkoły.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, m.in.:

 • - śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

 • - ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe rodziny,

 • - utrata pracy przez obojga rodziców,

 • - innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuacje finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.


Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • - mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pieńsk

 • - w rodzinie zaistniało w/w zdarzenieZasiłek szkolny może być przyznany w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.


Osoba odpowiedzialna:

Sylwia Czaja – pok. 29
tel. 75 7786511-513 wew. 122
e-mail: stypendia
@piensk.com.pl

Załączniki

Wniosek o stypendium szkolne (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o dochodzie - stypendium szkolne (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LISTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH (199.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek - ZASIŁEK SZKOLNY (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartczak Michał
Data utworzenia:2009-02-27 09:22:29
Wprowadził do systemu:Bartczak Michał
Data wprowadzenia:2009-02-27 09:23:13
Opublikował:Mariola Linka
Data publikacji:2009-02-27 14:42:01
Ostatnia zmiana:2019-11-05 10:02:26
Ilość wyświetleń:9780

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij