Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Karta Informacyjna
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
Wydział Funduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych

ul. Bolesławiecka 29
tel.: 075 7786511-513 fax.: 075 7786405

Przyznanie dodatku mieszkaniowegoPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /t.j.Dz. U.2017.180 ze zm./.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz. U. 2001.156.1817ze zm./.


Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Punkcie Obsługi Klienta, w pok nr 14 tut. urzędu lub na stronie internetowej.

 2. Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba udać się do zarządcy budynku. Musi on potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu , sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu oraz dodatkowe informacje - niezbędne do wydania decyzji.

 3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek).

 4. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Funnduszy, Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych, w pok nr 29.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

      - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 • - innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,

 • - osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zależy przyznanie dodatku?

  1. Średni dochód na miesiąc

  Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. (na podstawie art. 3 ust 3 oraz art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz.U.2017.180 ze zm.)

Do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe
z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne.


Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.


Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez liczbę osób
w gospodarstwie domowym przez 3 miesiące. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • - wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie w dniu złożenia wniosku,

 • - wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby w dniu złożenia wniosku.

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

 • - Osoby pracujące: na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie
  o dochodach wystawione przez zakład pracy; zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów
  z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 • - Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: zaświadczenie
  o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

 • - Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów.

 • - Osoby prowadzące gospodarstwo rolne: zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy.

 • - Osoby bezrobotne: oświadczenie.

 • - Osoby uczące się: zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych; zaświadczenie
  o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.

 • - Emeryci/renciści: dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa; zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.

 • - Osoby otrzymujące alimenty dotyczy osób, które nie otrzymują alimentów z funduszu alimentacyjnego: Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie komornika
  o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

  2. Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • - 30% albo,

 • - 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.


  3. Dodatkowe warunki

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.


Komu przysługuje ryczałt na zakup opału?

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • - Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin w/g rachunku za ostatni okres rozliczeniowy z wyłączeniem  opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.

 • - Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.

 • - Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

Podstawowe dokumenty - konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

2. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

3. Dodatkowe informacje – niezbędne do wydania decyzji.

4. Dodatkowe informacje o lokalu – wypełnia i potwierdza zarządca budynku.


Dodatkowe dokumenty - w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 1. Umowa najmu/podnajmu.

 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym.

 3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.

 4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego.

 5. Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.

 6. Orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j.Dz. U. 2019.1172 ze zm.).


Termin i sposób załatwiania wniosku.

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Pieńsku, które składa się w sekretariacie lub Punkcie Obsługi Klienta tut. urzędu (pok. 14). Osoba odpowiedzialna:

Sylwia Czaja – pok. 29

tel. 075 7786511-513 wew. 122

e-mail: stypendia@piensk.com.pl

Załączniki

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dane uzupełniające (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Deklaracja o wysokości dochodów (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (71.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartczak Michał
Data utworzenia:2009-02-26 11:04:39
Wprowadził do systemu:Bartczak Michał
Data wprowadzenia:2009-02-26 11:05:22
Opublikował:Mariola Linka
Data publikacji:2009-02-26 11:26:48
Ostatnia zmiana:2019-10-29 11:55:34
Ilość wyświetleń:24284

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij