Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Kolorowy pasek

dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
( informacje dla pracodawców składających wnioski od 1 września 2017 roku)


Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk  informuje, że z dniem 1 września 2017 roku weszła

w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)– regulująca w art. 122 zasady przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Od 1 września 2017 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
a) nauka zawodu: - 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana

w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Waloryzacja dofinansowania :
Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 art. 122 ustawy prawo oświatowe podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Pomoc de minimis:

W art. 122  ust. 11 ustawy prawo oświatowe znajduje się również  regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować,jako pomoc de minimis udzielaną w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymiw rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s 9)

Dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy:

1.      zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2.       młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1  pkt. 1. art. 122 ustawy prawo oświatowe.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Burmistrza Miastai Gminy Pieńsk w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Do wniosku pracodawca dołącza następujące dokumenty:

1)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2)      kserokopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

3)      kserokopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

4)      zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia i innego pracodawcy),

5)      w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

6)      kserokopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin) i kserokopia świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły),

7)      aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w formie dokumentu elektronicznego - dotyczy przedsiębiorstw będących osobami fizycznymi. Zaświadczenie należy pobrać ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: www.ceidg.gov.pl. W przypadku spółki, aktualny odpis o wpisie do KRS.

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.),

9)      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10)  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).

Dofinansowania przyznaje Burmistrza Miasta i Gminy w Pieńsku w drodze decyzji administracyjnej.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Punkcie Obsługi Klienta lub Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu .
Wojewoda Dolnośląski otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy.
 

Obowiązkiem pracodawcy jest  zgodnie z  § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity z 2014 roku poz. 232, z późn.zm.) pracodawcy zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk  o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 
 

Nawiązując do powyższego, proszę wszystkich pracodawców o informowanie Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

Załączniki

Rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis (311.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o zawartej umowie kształcenia pracownika młodocianego (11.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WFI_formularz_informacji_de_minimis-1 (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświdczenie przedsiębiorcy o otrzymaniu pomocy de minimis (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o zwrot kosztów kszytałcenia (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Żbikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Żbikowski
Data wprowadzenia:2014-07-09 11:53:12
Opublikował:Andrzej Żbikowski
Data publikacji:2014-07-09 11:54:44
Ostatnia zmiana:2019-02-21 07:47:11
Ilość wyświetleń:2577
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk
ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij