Funkcję Burmistrza sprawuje Jan Magda
Tel: 757786511, 512, 513, 515
e-mail: jan.magda@piensk.com.pl

Do zakresu zadań Burmistrza (B) stanowisko z wyboru należy w szczególności:

 

1)      Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.

2)      Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników.

3)      Okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem naczelników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań.

4)      Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.

5)      Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań.

6)      Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej.

7)      Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu;

8)      Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu itp.

9)      Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

10)  Powołuje rzecznika dyscyplinarnego.

11)  Wyznacza pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

12)  Wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji.

13)  Wyznacza pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

14)  Wyznacza pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.