STATUT MIASTA I GMINY PIEŃSK

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa:

  1) ustrój Miasta i Gminy Pieńsk,

  2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,

  3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Pieńsku, komisji Rady Miejskiej w Pieńsku,

  4) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk,

  5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Pieńsku,

  6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk oraz korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

  1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Pieńsk,

  2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejska w Pieńsku,

  3) Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Pieńsku,

  4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pieńsku,

  5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk,

  6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miasta i Gminy Pieńsk,

  7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku.

R o z d z i a ł II

Gmina

§ 3

  1. Miasto i Gmina Pieńsk jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

  2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4

  1. Gmina położona jest w powiecie Zgorzelec, w województwie dolnośląskim i obejmuje obszar 11.034 km2.

  2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiącazałącznik nr 1 do Statutu.

  3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

  4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 5

  1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

  2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6

  1. Herbem Gminy jest: drzewo koloru zielonego z odsłoniętymi korzeniami (w lewej części tarczy herbowej), jako, że nazwa Pieńska wywodzi się od pnia: symbol rozwiniętego przemysłu, kominy i duża litera P – pierwsza litera nazwy Miasta Pieńska koloru czarnego (w prawej cęści herbowej). Barwy herbu, to otoka koloru czarnego, w górnej części tarczy otoku napis białego koloru – Pieńsk. Środkowa część tarczy herbowej podzielona pionowo na dwie równe części, lewa u góry błękitna, na dole zielona, prawa w kolorze czerwonym. Wzór herbu określazałącznik nr 2 do Statutu.

  2. Barwy Gminy, przyjęte uchwałą nr VII/79/99 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29 kwietnia 1999 roku, określa flaga koloru niebiesko-zielono-czerwonego. Wzór flagi określazałącznik nr 3 do Statutu.

  3. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Pieńsk.

R o z d z i a ł III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8

  1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

   a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

   b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

   c) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

   d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

  2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 9

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny określać w szczególności:

  1) obszar,

  2) granice,

  3) siedzibę władz i

  4) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10

  1. Jednostki pomocnicze gminy nie prowadzą własnej gospodarki finansowej, a wydatki finansowe sołectw zawarte są w budżecie Gminy.

  2. Jednostki pomocnicze Gminy mogą zarządzać i korzystać z mienia komunalnego w zakresie ustalonym w statucie jednostki pomocniczej.

§ 11

Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12

  1. Sołtys ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.

  2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo Sołtysa w sesjach Rady.

  3. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

R o z d z i a ł IV

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

  2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 14

  1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

  2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15

Do wewnętrznych organów Rady należą:

  1) Przewodniczący,

  2) 1 Wiceprzewodniczący,

  3) Komisja Rewizyjna,

  4) komisje stałe, wymienione w Statucie,

  5) doraźne komisje powoływane do określonych zadań.

§ 16

  1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

   a) Rewizyjną,

   b) Budżetu ,Finansów, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki,

   c) Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji,

   d) Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.

  2. Skład osobowy i liczbowy komisji określa odrębna uchwała Rady.

  3. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

  4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17

  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

  2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

  3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

   a) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,

   b) przygotowanie projektu porządku obrad,

   c) dokonanie otwarcia sesji,

   d) powierzenie przewodniczenia obradom najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

  4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt b), powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 18

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

  1) zwołuje sesje Rady,

  2) przewodniczy obradom Rady,

  3) sprawuje policję sesyjną,

  4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

  5) koordynuje ustalanie projektów planów pracy komisji z projektem planu pracy Rady,

  6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

  7) podpisuje uchwały Rady,

  8) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 19

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 20

  1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

  2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/48/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 20 ust. 2).

§ 21

  1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

  2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 22

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.

R o z d z i a ł V

Tryb pracy Rady

  1. Sesje Rady

§ 23

  1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

  2. Oprócz uchwał, o jakich mowa w ust. 1, Rada może podejmować uchwały mające charakter:

   a) postanowień proceduralnych,

   b) deklaracji – zawierających samozobowiązanie się do określonego postępowania,

   c) oświadczeń – zawierających stanowisko w okre-ślonej sprawie,

   d) apeli – zawierających formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

   e) opinii – zawierających oświadczenia wiedzy oraz oceny.

  3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 24

Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady.

  2. Przygotowanie sesji

§ 25

  1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

  2. Przygotowanie sesji obejmuje:

   a) ustalenie porządku obrad,

   b) ustalenie czasu i miejsca obrad,

   c) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

  3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.

  4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób, załączając projekty uchwał.

  5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

  6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

  7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

  8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynają bieg od dnia nadania przesyłki i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 26

  1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po konsultacji z Burmistrzem ustala listę osób zaproszonych na sesję.

  2. W sesjach Rady uczestniczą: Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/48/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 26 ust. 2 w zakresie obejmującym zwrot: “... Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy”.

  3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

  3. Przebieg sesji

§ 27

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 28

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 29

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.

§ 30

  1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

  2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

  3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

  4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 31

Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

§ 32

  1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

  2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 33

  1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

  2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

  3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie kworum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 34

  1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: “Otwieram (numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Pieńsku”.

  2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 35

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 36

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

  1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

  2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

  3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

  4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

  5) interpelacje i zapytania radnych,

  6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

  7) wystąpienia osób spoza rady,

  8) wolne wnioski i informacje.

§ 37

  1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 36 pkt 3), składa Burmistrz lub na jego polecenie – Zastępca Burmistrza.

  2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 38

  1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

  2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

  3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

  4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

  5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

  6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.

  7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

  8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad, odczytując kolejno wszystkie interpelacje i odpowiedzi na nie, chyba że Rada postanowi inaczej.

§ 39

  1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

  2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

  3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 40

  1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

  2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

  3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

  4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

  5. Łączny czas wystąpień osób spoza Rady nie może przekroczyć 30 minut, przy czym jedno wystąpienie nie może przekroczyć 5 minut.

  6. Przewodniczący Rady udziela głosu osobom spoza Rady wpisanym w czasie przerwy w obradach na listę mówców, chyba, że Rada postanowi inaczej.

§ 41

  1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

  2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę “do rzeczy”.

  3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

  4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

  5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 42

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 43

  1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

   a) stwierdzenia kworum,

   b) zmiany porządku obrad,

   c) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

   d) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

   e) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

   f) zarządzenia przerwy,

   g) odesłania projektu uchwały do komisji,

   h) przeliczenia głosów,

   i) przestrzegania regulaminu obrad.

  2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu “za” i jednego głosu “przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 44

  1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

  2. Postanowienie ust. 1 zdanie pierwsze nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 45

  1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

  2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

  3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 46

  1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę “Zamykam (numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Pieńsku”.

  2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

  3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 47

  1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

  2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

  3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 48

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 49

  1. Pracownik Urzędu, wyznaczony przez Burmistrza, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

  2. Przebieg sesji nagrywa się na nośniku elektronicznym, który przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu wskazanego w § 36 pkt 1).

§ 50

  1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

  2. Protokół z sesji powinien zawierać w szczególności:

   a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery projektów uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,

   b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

   c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,

   d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

   e) ustalony porządek obrad,

   f) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień i wskazaniem ich tematu oraz ich załączenie do protokołu,

   g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: “za”, “przeciw” i “wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

   h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,

   i) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 51

  1. Radni nie później niż na 7 dni przed sesją mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia swojej wypowiedzi do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nośnika elektronicznego z nagraniem przebiegu sesji.

  2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

  3. Rada może przyjąć protokoł z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2, bezpośrednio po ogłoszeniu stanowiska Przewodniczącego Rady.

§ 52

  1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

  2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia sesji.

  3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z nich wynikających.

§ 53

  1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

  2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/48/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 53).

4. Uchwały

§ 54

  1. Uchwały, o jakich mowa w § 23 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 23 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.

  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 55

  1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

  2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

   a) tytuł uchwały,

   b) podstawę prawną,

   c) postanowienia merytoryczne,

   d) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

   e) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

   f) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

  3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

  4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

§ 56

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 57

  1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

  2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

§ 58

  1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 59

  1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

  2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

5. Procedura głosowania

§ 60

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 61

  1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

  2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

  3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych lub Sekretarza Obrad.

  4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 62

  1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

  2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

  3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

  4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

  5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 63

  1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

  2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący obrad.

  3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować, i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

  4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 64

  1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

  2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

  3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

  4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

  5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

  6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

  7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 65

  1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących “za” czy “przeciw”.

  2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 66

  1. Zwykła większość w głosowaniu oznacza, że ilość głosów “za” jest większa od ilości głosów “przeciw”. Ilość głosów “wstrzymujących się” nie wpływa na wynik głosowania.

  2. Bezwzględna ilość głosów występuje wtedy, gdy liczba ważnie oddanych głosów “za” jest większa niż suma oddanych głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”.

  3. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą ważnie oddanych głosów “za” równą lub większą od wartości liczbowej 8.

  4. Większość 3/5 ustawowego składu Rady ma miejsce wówczas, gdy liczba ważnie oddanych głosów “za” będzie równa lub większa od wartości liczbowej 9.

6. Komisje Rady

§ 67

  1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

  2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 68

Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę, obejmującym co najmniej 6 mie-sięcy.

§ 69

  1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

  2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

  3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

  4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji.

§ 70

  1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.

  2. Przewodniczącego komisji wybiera Rada.

  3. Zastępca przewodniczącego komisji wybierany jest przez członków danej komisji.

§ 71

  1. Komisje pracują na posiedzeniach.

  2. Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem § 99 pkt 5.

§ 72

  1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz na pół roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

  2. Komisja doraźna składa Radzie sprawozdanie niezwłocznie po wykonaniu zadania.

§ 73

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

7. Radni

§ 74

  1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

  2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 75

  1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

  2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

  3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 76

  1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

  2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

  8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 77

  1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

  2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

  3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

  4. Rady podejmują na sesji odrębne uchwały.

§ 78

  1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

  2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

R o z d z i a ł VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 79

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, a w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków.

  2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

  3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 80

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 81

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

  2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Komisja Rewizyjna.

  3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

2. Zasady kontroli

§ 82

  1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

   a) legalności,

   b) gospodarności,

   c) rzetelności i

   d) celowości,

   e) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

  2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 83

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

  1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

  2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

  3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 84

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

§ 85

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 14 dni roboczych.

§ 86

  1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

  2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

  3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

  4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2–3 wykonywane są niezwłocznie.

§ 87

  1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 83 ust. 1.

  2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

  3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty źródłowe, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3.Tryb kontroli

§ 88

  1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.

  2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

  3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

  4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

§ 89

  1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

  2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 90

  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

  2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

  3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

  4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 91

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§ 92

  1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

   a) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

   b) imię i nazwisko kontrolujących,

   c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

   d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

   e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

   f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

   g) datę i miejsce podpisania protokołu,

   h) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub adnotację o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

  2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

  3. Do protokołu należy dołączyć ewentualne wyjaśnienia kierownika kontrolowanej jednostki i oświadczenia składane w czasie kontroli oraz ewentualne zabezpieczone dokumenty.

§ 93

  1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

  2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 94

  1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

  2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 95

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 96

  1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na pierwszej sesji po przyjęciu planu pracy Rady.

  2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

   a) terminy odbywania posiedzeń,

   b) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

§ 97

  1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do końca lutego każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

  2. Sprawozdanie powinno zawierać:

   a) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

   b) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

   c) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewi-zyjną,

   d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

   e) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

  3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 98

  1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

  2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

   a) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

   b) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

  3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/48/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 98 ust. 3).

  4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 99

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 100

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 101

  1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

  2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia, konieczna jest zgoda Rady.

§ 102

  1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

  2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

  4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

  5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 103

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

R o z d z i a ł VII

Zasady działania klubów radnych

§ 104

  1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

  2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

  3. W zgłoszeniu podaje się:

   a) nazwę klubu,

   b) listę członków,

   c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

  4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 105

  1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

  2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 106

  1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

  2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

  3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.

§ 107

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 108

  1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

  2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

  3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

  4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 109

  1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

  2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 110

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

R o z d z i a ł VIII

Tryb pracy Burmistrza

§ 111

  1. Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy gminnej oraz ustaw szczególnych, a nadto z uchwał Rady Gminy.

  2. W trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Burmistrz wydaje zarządzenia, decyzje i postanowienia.

§ 112

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 113

Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 114

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 111 – § 113 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

R o z d z i a ł IX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 115

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 116

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 117

  1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w komórce Urzędu zajmującej się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.

  2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Sekretariacie lub Wydziałach wyznaczonych przez Burmistrza w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

  3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2, są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych (Biuletyn Informacji Publicznej).

§ 118

Realizacja uprawnień określonych w § 116 i 117 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu.

§ 119

Uprawnienia określone w § 115 i 116 nie znajdują zastosowania:

  1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,

  2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

  3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

R o z d z i a ł X

Postanowienia końcowe

§ 120

Tracą moc uchwały :

  1. XVII/147/96 z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pieńsk.

  2. III/24/98 z dnia 9 grudnia 1998 roku w sprawie zmian do uchwały nr XVII/147/96 z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pieńsk.

  3. VIII/85/99 z dnia 15 czerwca 1999 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pieńsk.

  4. XIV/131/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Miejskiej w Pieńsku.

  5. XXXII/275/01 z dnia 11 września 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pieńsk oraz regulaminu Rady Miejskiej w Pieńsku.

§ 121

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIKI:
- mapa powiatu z zaznaczonymi granicami gminy
- flaga
- herb

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Marek Marendziak